Menu Zamknij
rozwój = wiedza + edukacja

O Radzie / Informacje o Radzie

Dotychczasowa działalność Członków założycieli Sektorowej Rady (przykłady)

Inicjatorem projektu jest Syntea SA we współpracy ze stowarzyszeniem ASPIRE, Fundacją VCC, Uniwersytetem Opolskim oraz Politechniką Śląską. 

Dotychczasowe doświadczenie firmy Syntea obejmuje m.in. opracowanie ponad 30 modułów kompetencyjnych w obszarze IT, finansowym i zarządzania; pozyskanie i realizację ponad 250 projektów polegających m.in. na budowaniu strategicznych aliansów pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego a lokalnym biznesem, a także realizację ponad 30 projektów z uczelniami wyższymi, w tym na rzecz przygotowania studentów do pracy w firmach BSS np. konkurs nr POWR.03.01.00-IP.08-00-BPO/17. Owocem wymienionych działań są m.in. wizyty studyjne oraz staże organizowane dla studentów w firmach z sektora usług dla biznesu, takich jak IBM, Atos, Capgemini czy PWC. Wartymi odnotowania inicjatywami są w szczególności: realizowany wraz z Politechniką Częstochowską (Be Creative – rozwój kadr dla sektora usług dla biznesu), z Politechniką Koszalińską (Rozwój kompetencji zawodowych studentów Politechniki Koszalińskiej), Uniwersytetem Opolskim (Rozwój specjalistycznych kadr dla biznesu w Opolu), Politechniką Śląską (Zabrzańskie kadry dla nowoczesnych usług), Uniwersytetem Rzeszowskim, czy Uniwersytetem Przyrodniczym-Humanistycznym w Siedlcach.

W Katedrze Stosowanych Nauk Społecznych Politechniki Śląskiej pod kierownictwem dr hab.Aleksandra Kuzior, prof. PŚ aktualnie są realizowane badania kierunkowe o symbolu BK-246/ROZ2/2019 pt. „Smart City i technologie kognitywne w ujęciu humanistyczno-społecznym”

Celem realizowanych badań kierunkowych jest poznanie humanistyczno-społecznych uwarunkowań technologii kognitywnych ze szczególnym zwróceniem uwagi na rolę funkcjonowania Smart City w perspektywie gospodarowania lokalnym i globalnym środowiskiem naturalnym oraz zasobami społecznymi i ludzkimi. Badania podzielono na trzy zadania dotyczące następujących problemów i kwestii badawczych:

  1. Technologie kognitywne i sztuczna inteligencja w rozwoju współczesnych organizacji, ludzi i społeczeństw
  2. Rynek pracy wobec innowacyjnych technologii
  3. Algorytmizacja życia społecznego

Najważniejsze cele realizacji pierwszego zadania „technologie kognitywne i sztuczna inteligencja w rozwoju współczesnych organizacji, ludzi i społeczeństw” skupiają się na trzech aspektach: organizacyjnym, społecznym i ludzkim. Każdy z nich w dużym stopniu rozwija się i funkcjonuje w oparciu o technologie kognitywne i sztuczną inteligencję. Głównym celem zadania jest zbadanie ich wpływu na optymalizacje procesów i działań oraz określenie poziomu ryzyka ich zastosowania w organizacjach, grupach społecznych i wśród indywidualnych ludzi. Dynamiczny rozwój technologii noszący miano czwartej rewolucji przemysłowej, oparty na internecie rzeczy, internecie ludzi, internecie usług, internecie danych (Big data, data mining) skutkuje różnorodnymi nowymi zjawiskami społecznymi i organizacyjnymi. Pytanie o miejsce człowieka w nowej rzeczywistości świata cyber-fizycznego, rozwoju Przemysłu 4.0, Smart City, Smart Organization i wzajemnych wpływów nowych technologii i człowieka nasuwa wiele pytań dotyczących natury procesów społecznych i organizacyjnych oraz natury ludzkiej w zderzeniu ze sztuczną inteligencją. Zadaniem badaczy jest zdiagnozowanie niebezpieczeństw i wskazanie możliwych scenariuszy rozwoju oraz nakreślenie możliwości racjonalnego wykorzystania rozwijających się narzędzi smart w różnych obszarach funkcjonowania człowieka. Na Politechnice Śląskiej realizowane są projekty dotyczące analizy stanu kompetencji kadr, np. Zabrzańskie kadry dla nowoczesnych usług. Obie uczelnie oferują swoim studentom kierunki studiów, na których mogą rozwinąć umiejętności potrzebne w sektorach KPO i BPO, takie jak. analityka biznesowa (Politechnika Śląska) oraz design i komunikacja społeczna (Uniwersytet Opolski).

Fundacja VCC prowadzi działania badawczo-rozwojowe w zakresie kształcenia zawodowego oraz transferu wiedzy i innowacji z wykorzystaniem zasobów kapitału intelektualnego. Działalność Fundacji VCC koncentruje się wokół teoretycznych i metodologicznych aspektów ustawicznego kształcenia zawodowego oraz potwierdzania kwalifikacji zawodowych, szczególnie w systemie pozaformalnym i nieformalnym. Głównym zadaniem Fundacji VCC jest obserwacja i analiza trendów i zmian zachodzących na rynku pracy oraz badanie zapotrzebowania na określone kwalifikacje. Wynikiem prac Fundacji jest jednolity system kształcenia i potwierdzania kwalifikacji zawodowych – system VCC (Vocational Competence Certificate), którego Fundacja jest właścicielem i operatorem. Jednocześnie Fundacja jest instytucją certyfikującą uprawioną do nadawania aż 20 kwalifikacji rynkowych włączonych do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji na mocy Ustawy z 22 grudnia 2015 roku.

Uniwersytet Opolski powstał w 1994 roku z połączenia czołowej uczelni pedagogicznej w kraju – Wyższej Szkoły Pedagogicznej – z opolską filią Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Na uczelnię składa się dwanaście wydziałów i dziewiętnaście instytutów naukowych, współpracujących z pozostałymi jednostkami uczelni, co tworzy dynamiczny, nowoczesny i wszechstronny organizm naukowo-dydaktyczny. Oferuje blisko 80 kierunków kształcenia. Dotychczas Uniwersytet Opolski i jego poprzedniczkę ukończyło około 80 tysięcy absolwentów, wśród których są wybitni polscy uczeni, intelektualiści, pisarze, poeci, dziennikarze, reporterzy, politycy w randze ministrów, posłów, senatorów, wojewodów oraz tysiące dyrektorów przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów i liceów.ompetencje.

ASPIRE jest jednym z wiodących stowarzyszeń biznesowych w Europie Środkowo-Wschodniej i motorem powstania Krakowa jako światowej klasy centrum technologii i usług biznesowych. Od prawie dekady dostarcza członkom, wiodącym międzynarodowym korporacjom z centrami technologicznymi i usługowymi wsparcia w prowadzeniu działalności oraz dostarczaniu kapitału ludzkiego. Stowarzyszenie skupia 180 firm i stale rośnie. Kluczowe sukcesy ASPIRE obejmują podnoszenie międzynarodowego profilu Krakowa, przyciąganie nowych inwestycji i talentów do regionu, a przede wszystkim pomaganie w kształtowaniu otoczenia biznesowego, w którym nasze firmy członkowskie, ich ludzie i partnerzy mogą odnieść sukces. ASPIRE współpracuje z władzami centralnymi i samorządowymi, wspierając tworzenie regulacji dotyczących m.in. dopasowywania programów nauczania do potrzeb sektora. Aktywizuje również swoich członków do wymiany doświadczeń na własnych internetowych platformach informacyjnych oraz forach dyskusyjnych.

Skip to content