Menu Zamknij
rozwój = wiedza + edukacja

O Radzie / Struktura Rady

Do zadań Sektorowej Rady ds. Kompetencji należą m.in. zadania określone w art. 4e ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości oraz w SzOOP PO WER, Działanie 2.12 i Działanie 2.21 typ 4 (Szkolenia lub doradztwo wynikające z rekomendacji Sektorowych Rad ds. Kompetencji).

Działalność Rady (w szczególności powołanych grup roboczych) obejmuje:

  • identyfikację potrzeb tworzenia sektorowej ramy kwalifikacji oraz nowych kwalifikacji rynkowych,
  • przekazywanie informacji nt. zapotrzebowania na kompetencje do instytucji edukacyjnych, instytucji rynku pracy, w tym agencji zatrudnienia oraz powiatowych urzędów pracy, co w efekcie powinno wpłynąć na wzrost skuteczności działań z zakresu pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego,
  • przekazywanie informacji nt. specyficznych potrzeb danego sektora w obszarze kompetencji do partnerów społecznych dokonujących identyfikacji potrzeb rozwojowych przedsiębiorstw w sektorze,

W ramach działań szczegółowych zaplanowano:

  1. organizację 80 warsztatów w zakresie potrzeb sektora BSS na uczelniach (warsztaty dla 1600 studentów, kadry dydaktycznej, władz uczelni itp) oraz spotkania z pracodawcami sektora BSS,
  2. opracowanie koncepcji modyfikacji kierunków kształcenia pod kątem potrzeb sektora BSS na 5 uczelniach (5 kierunków),
  3. przygotowanie materiałów o sektorze BSS dla doradców zawodowych,
  4. badania i analizy (w tym: Rola i potencjał pracowników 50+ w sektorze BSS, Analiza faktycznego wykorzystywania kompetencji nabytych w ramach edukacji w realnym środowisku pracy ze szczególnym uwzględnieniem postaw pokolenia Y i Z, Top 20 most wanted competences w sektorze BSS, Analiza wraz z rekomendacjami ofert edukacyjnych rynku edukacji formalnej i pozaformalnej w kontekście rozwoju sektora nowoczesnych usług w Polsce z uwzględnieniem koncepcji regioshore polegającej na dyfuzji lokalizacji z większych ośrodków (hub) do mniejszych – satelickich ośrodków),
  5. opracowanie i włączenie do ZSK kwalifikacji z zakresu zarządzania procesami w centrach BSS (poziom team leadera),
  6. organizacja 16 wojewódzkich konferencji dla przedstawicieli sektora (każda dla min. 100 osób spośród głównych interesariuszy mających wpływ na regionalny rozwój sektora – ogółem 1600 uczestników).

Realizacja zaplanowanych zadań jest odpowiedzią na zdiagnozowane problemy sektora i w sposób bezpośredni przekłada się na osiągnięcie zakładanego celu i rezultatów w postaci zwiększenia znaczenia sektora nowoczesnych usług biznesowych w gospodarce kraju. 

Skip to content