Menu Zamknij
rozwój = wiedza + edukacja

O Radzie / Regulamin Rady

REGULAMIN DZIAŁANIA RADY DS. KOMPETENCJI SEKTORA
NOWOCZESNYCH USŁUG BIZNESOWYCH (NUB)

Rozdział 1. Postanowienia ogólne

 1. Cel Regulaminu.
  Organizacja zasad pracy Sektorowej Rady ds. Kompetencji Sektora Nowoczesnych Usług Biznesowych (dalej Rada). Nadzór nad prawidłowością realizacji umowy, w tym rozliczeń finansowych, sprawuje Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (dalej PARP).
 2. Podstawa prawna działania Rady.
  Rada działa na podstawie art. 4c i 4 e Ustawy z dnia 9 listopada 2009 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Dz.U. 2019 poz. 310 ).
 3. Cel działania i kompetencje Rady
  1. 3.1 Do głównych celów działania Rady należą:
   1. Wsparcie działań zmierzających do tworzenia poliwektorowych ścieżek kształcenia;
   2. Wzmacnianie kompetencji przekwalifikowalności i mobilności wśród kandydatów i pracowników sektora Nowoczesnych Usług Biznesowych zwany dalej NUB;
   3. Identyfikacja luk kompetencyjnych i ograniczenie ich oddziaływania na sektor NUB;
   4. Wsparcie kadr nauczycielskich na uczelniach wyższych we wdrażaniu innowacyjnych metod nauczania na zajęciach, rozwijaniu kompetencji przetwarzania danych, w tym obsługi specjalistycznego oprogramowania np. z segmentu systemów ERP, bigdata czy sztucznej inteligencji. Do wspomnianych kadr zaliczyć należy również praktyków biznesu, którzy uzupełniać będą kompetencje dydaktyczne;
   5. Kształtowanie pożądanych postaw u studentów.
   6. Tworzenie uwarunkowań formalno-organizacyjnych, ułatwiających wsparcie osób z niskimi kwalifikacjami lub bez doświadczenia zawodowego, które mogą zostać efektywnie przeszkolone do pracy w sektorze NUB oraz takich, dla których proces wdrożenia do pracy wymaga wysokich nakładów na infrastrukturę.
  2. 3.2 Do głównych zadań Rady należy:
   1. Wypracowywanie propozycji zmian legislacyjnych w obszarze edukacji i jej dostosowania do potrzeb rynku pracy w sektorze NUB, w tym mogących wpłynąć na poprawę sytuacji osób o ograniczonych możliwościach konkurowania na rynku pracy (m.in. pracownicy powyżej 50 roku życia, pracownicy o niskich kwalifikacjach, pracownicy z niepełnosprawnościami i młodzież rozpoczynająca pracę zawodową);
   2. Opracowywanie i współpraca we wdrażaniu zasad funkcjonowania porozumień edukacyjnych, w tym na podstawie znanych rozwiązań europejskich jako formy włączenia pracodawców w zintegrowane działania edukacyjne;
   3. Określanie obszarów badawczych dla badań kapitału ludzkiego, odnoszących się do kompetencji w sektorze NUB, ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji pracowników znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy, tj. osób powyżej 50 roku życia lub o niskich kwalifikacjach lub absolwentów rozpoczynających pracę;
   4. Identyfikacja potrzeb sektora w obszarze kwalifikacji, rozwoju i aktualizacji Sektorowej Ramy Kwalifikacji;
   5. Przekazywanie informacji nt. zapotrzebowania na kompetencje do instytucji edukacyjnych, instytucji rynku pracy, w tym agencji zatrudnienia oraz urzędów pracy, co w efekcie powinno wpłynąć na wzrost skuteczności działań z zakresu pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego;
   6. Przekazywanie informacji nt. specyficznych potrzeb sektora NUB w obszarze kompetencji do partnerów społecznych dokonujących identyfikacji potrzeb rozwojowych przedsiębiorstw, co powinno zniwelować ich dotychczasową marginalizację w tym zakresie;
   7. Tworzenie ponadnarodowych sektorowych zintegrowanych ram kwalifikacji sektora NUB.

Rozdział 2. Skład oraz organizacja prac Rady

 1. Skład Rady (członkowie założyciele).
  l.p. Imię/ imiona i nazwisko Reprezentowany podmiot
  1 Aleksandra Kuzior Politechnika Śląska
  2 Andrew Hallam ASPIRE – Stowarzyszenie IT i Business Process Services
  3 Bartosz Sobotka Syntea SA
  4 Edyta Migałka Fundacja VCC
  5 Elżbieta Szymańska-Czaplak Uniwersytet Opolski
  6 Piotr Fałek Syntea SA
  1. 1.1 Organami Rady są:
   1. Posiedzenie Plenarne Rady;
   2. Prezydium Rady;
   3. Przewodniczący Rady.
  2. 1.2. Pierwsza Kadencja organów Rady trwa 4 lata. Kolejne kadencje są̨ 2-letnie i rozpoczynają̨ się̨ od dnia pierwszego zebrania wybranego składu organu. Po upływie kadencji, do czasu powołania nowego składu, organ Rady działa w składzie dotychczasowym.
  3. 1.3. Organy kolegialne Rady mogą̨ uchwalić́ regulaminy, określające zasady ich postepowania.
  4. 1.4. Co roku na Posiedzeniu Plenarnym, Rada przyjmuje Ramowy Plan Pracy na kolejny rok.
 2. Sposób powoływania (wyboru) przewodniczącego i wiceprzewodniczących Rady.
  1. 2.1. Członków Rady powołuje i odwołuje minister właściwy do spraw gospodarki na wniosek Prezesa Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP), poprzedzony wnioskiem Prezydium Rady (Podstawa prawna – art. 4 e ust. 5 ustawy z dnia Ustawy z dnia 9 listopada 2009 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Dz.U. 2019 poz. 310 )).
  2. 2.2. Prezydium Rady składa się z Przewodniczącego, dwóch Wiceprzewodniczących oraz Animatora Rady.
  3. 2.3. Wyboru Animatora Rady dokonuje Syntea S.A.
  4. 2.4. Skład Prezydium Rady jest wybierany przez Posiedzenie Plenarne Rady.
  5. 2.5. Do zadań́ Prezydium Rady należy kierowanie jej pracami, przygotowywanie projektów uchwał, planów pracy i sprawozdań z działalności Rady, wykonywanie uchwał Posiedzenia Plenarnego Rady.
  6. 2.6. Przewodniczący Rady zwołuje Posiedzenia Plenarne Rady i zebrania Prezydium Rady, przewodniczy tym zebraniom, kieruje bieżącą pracą Rady oraz reprezentuje Radę na zewnątrz. W razie nieobecności Przewodniczącego Rady, jego obowiązki pełni pierwszy Wiceprzewodniczący lub Animator Rady.
  7. 2.7. Posiedzenia Plenarne Rady będą odbywać się co najmniej 2 razy w roku.
 3. Zasady działania Rady, w tym powoływania jej członków (formalne i merytoryczne kryteria kwalifikacji oraz sposób zapewnienia reprezentatywności interesariuszy sektora).
  1. 3.1. Dla wykonywania zadań́ wymienionych w Rozdziale 1, na podstawie rekomendacji Posiedzenia Plenarnego Rady będą tworzone komitety i grupy robocze o charakterze stałym lub doraźnym.
  2. 3.2 Stałym Komitetem Rady jest Komitet Ewaluacyjny. Zadaniem Komitetu jest monitorowanie jakości pracy Rady, raportowanie wyników oceny do Prezydium Rady oraz formułowanie zaleceń optymalizujących funkcjonowanie Rady.
  3. 3.3 Składy osobowe komitetów powoływane są̨ przez Prezydium Rady. Składy osobowe grup roboczych powoływane są̨ przez komitety i zatwierdzane przez Prezydium Rady.
  4. 3.4 W skład grup roboczych Rady, mogą̨ wchodzić́ osoby, które nie są̨ Członkami Rady.
  5. 3.5 Członkowie grup roboczych mogą̨ otrzymywać́ wynagrodzenie na podstawie uchwały Prezydium Rady.
  6. 3.6. W celu zapewnienia reprezentatywności oraz wyrównanej siły głosu głównych grup interesariuszy sektora, w Radzie zasiadają przedstawiciele:
   1. przedsiębiorstw należących do poszczególnych branż wchodzących w skład sektora NUB;
   2. organizacji pracodawców;
   3. instytucji edukacji formalnej lub pozaformalnej prowadzących kształcenie na potrzeby sektora;
   4. związków zawodowych;
   5. Rady Rynku Pracy lub Wojewódzkich Rad Rynku Pracy;
   6. instytucji pełniących funkcję regulatora lub nadzoru dla danego sektora;
   7. stowarzyszeń zawodowych, branżowych;
   8. innych grup podmiotów prowadzących działalność ukierunkowaną na wsparcie sektora NUB;
   9. partnerów społecznych i gospodarczych w rozumieniu ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju;
   10. ministra właściwego dla danego sektora gospodarki, jeżeli zostanie wskazany.
  7. 3.7. Kandydatów na członków Rady mogą zgłaszać podmioty zaliczane do wyżej wymienionych grup interesariuszy.
  8. 3.8. Kandydatem na członka Rady może być osoba spełniająca następujące warunki:
   1. została zgłoszona przez jeden z podmiotów wymienionych w pkt 3.1 (kandydat może reprezentować tylko 1 podmiot);
   2. deklaruje chęć aktywnego uczestnictwa w pracach Rady;
   3. >wykazuje się znajomością zagadnień z zakresu specyfiki branżowego rynku pracy i edukacji kadr, lub
   4. posiada inne doświadczenia z działalności zawodowej lub społecznej, użyteczne w pracach Rady.
  9. 3.9. Dowodem potwierdzającym znajomość specyfiki branżowego rynku pracy jest spełnienie jednego z niżej wymienionych warunków:
   1. udokumentowane, co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe w branży, którą reprezentuje – związane z realizacją zadań w zakresie zatrudniania kadr (np. prowadzenie własnego przedsiębiorstwa, praca na stanowiskach związanych z realizacją zadań aktywizacji zawodowej lub pokrewnych);
   2. udokumentowane uczestnictwo w badaniach rynku pracy w sektorze NUB w ostatnich 3 latach.
  10. 3.10. Prezydium Rady dokonuje weryfikacji zgłoszonej kandydatury pod kątem spełnienia warunków członkostwa i powiadamia podmiot zgłaszający kandydata o wynikach weryfikacji.
  11. 3.11. W przypadku, gdy zgłoszony kandydat nie spełnia kryteriów członkostwa, podmiot zgłaszający może w wyznaczonym terminie przedstawić nowego kandydata. Spośród osób, które pozytywnie przeszły proces weryfikacji, Prezydium Rady, kierując się koniecznością zapewnienia reprezentatywności Rady, zgłasza kandydata na członka Rady do PARP.
  12. 3.12. Kadencja członka Rady trwa 4 lata.
  13. 3.13. Odwołanie członka Rady następuje wraz z wygaśnięciem kadencji, złożeniem przez niego rezygnacji lub poprzez uchwałę Posiedzenia Plenarnego podjętą z powodu rażącego naruszenia obowiązków zdefiniowanych w pkt. 3.15 regulaminu.
  14. 3.14. Rada może liczyć maksymalnie 35 członków.
  15. 3.15. Do obowiązków członków Rady należą:
   1. zapoznawanie się z dokumentacją dotyczącą zagadnień omawianych na posiedzeniach Rady;
   2. osobisty, aktywny udział w posiedzeniach Rady;
   3. udział w spotkaniach, konferencjach, seminariach mających na celu realizację celów Rady oraz upowszechnianie i wdrażanie rezultatów tych wydarzeń;
   4. w miarę pojawiających się potrzeb oraz istniejących możliwości, dostarczanie ekspertom informacji związanych z obszarami działalności Rady;
   5. udział w pracach grup roboczych;
   6. udział w badaniach ewaluacyjnych dotyczących działalności sektorowych rad ds. kompetencji realizowanych na zlecenie PARP
  16. 3.16. Warunkiem powołania grupy roboczej jest zapewnienie finansowania przewidzianych dla niej zadań.
  17. 3.17. Członkami grup roboczych, oprócz członków Rady, mogą być osoby reprezentujące podmioty prawne spoza Rady oraz eksperci niezależni zgodnie z kompetencjami wymaganymi ze względu na obszar tematyczny działania grupy roboczej.
  18. 3.18. Członkowie Rady mogą otrzymać zwrot kosztów ponoszonych w wyniku prac wykonywanych bezpośrednio na rzecz Rady, zgodnie z odrębnym regulaminem dotyczącym zwrotu kosztów.
  19. 3.19. Za udział w posiedzeniach Rady Sektorowej członkom Rady nie przysługuje wynagrodzenie.
  20. 3.20. Organy statutowe Rady będą cyklicznie podejmowały czynności w celu pozyskiwania nowych członków Rady.
 4. Sposób podejmowania uchwał oraz wyrażania opinii przez Radę.
  1. 4.1. Rada działa na zasadzie kolegialności, rozpatrując sprawy zapisane w porządku obrad i podejmując uchwały na posiedzeniach przy obecności minimum połowy członków Rady.
  2. 4.2. Rada może również rozstrzygać sprawy w formie komunikowania się na odległość (tryb obiegowy).
  3. 4.3. Członkowie Posiedzenia Plenarnego Rady otrzymują projekt porządku obrad wraz z materiałami zaplanowanymi do rozpatrzenia, rozsyłanymi przy użyciu elektronicznych środków komunikowania (poczta e-mail) nie później niż 14 dni kalendarzowych przed dniem posiedzenia.
  4. 4.4. W uzasadnionych przypadkach termin przekazania projektu porządku obrad może zostać skrócony przez Przewodniczącego Rady.
  5. 4.5. Wnioski Posiedzenia Plenarnego Rady przyjmowane są w drodze uchwał, które są traktowane jako stanowisko organu kolegialnego i podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jej członków. Przez zwykłą większość głosów należy rozumieć taką liczbę głosów „za”, która przewyższa co najmniej o jeden głos liczbę głosów „przeciw”. Głosy „wstrzymujące się” są pomijane.
  6. 4.6. Uchwały Posiedzenia Plenarnego Rady i Prezydium Rady, podejmowane są w głosowaniu jawnym. W przypadku równej liczby głosów o podjęciu uchwały decyduje głos Przewodniczącego Rady.
  7. 4.7. Przewodniczący Rady może wydawać opinie w imieniu Rady.
  8. 4.8. W pracach Rady mogą brać udział osoby zapraszane przez Przewodniczącego Rady mające status obserwatora Rady oraz przedstawiciel PARP.

Rozdział 3. Dokumentowanie pracy Rady

 1. Każda z działalności podejmowanych przez Radę podlega udokumentowaniu.
 2. Protokół z Posiedzenia Plenarnego Rady (zawartość, załączniki).
  1. 2.1. Z Posiedzenia Plenarnego Rady sporządza się protokół, obejmujący:
   1. kolejny numer, datę i miejsce posiedzenia;
   2. porządek obrad;
   3. listę imienną uczestników;
   4. treść przyjętych uchwał z uwzględnieniem wyników przeprowadzonych głosowań oraz zgłoszonych stanowisk odrębnych;
   5. inne ustalenia.
  2. 2.2. Projekt protokołu, wstępnie zaakceptowany przez Przewodniczącego Rady, rozsyłany jest w celu zgłoszenia uwag i wyrażenia opinii do wszystkich uczestników biorących udział w posiedzeniu w terminie do 14 dni kalendarzowych od daty posiedzenia.
  3. 2.3. Członek Rady i uczestnik Posiedzenia Plenarnego, może zgłosić do Przewodniczącego Rady zastrzeżenia do treści protokołu (zdanie odrębne), wraz z wnioskiem o ich umieszczenie w protokole w terminie 14 dni od dnia doręczenia protokołu.
  4. 2.4. Sprostowanie oczywistych omyłek pisarskich w protokole może także nastąpić w trybie korekty i w każdym czasie.
  5. 2.5. Za sporządzenie i sprostowania protokołu odpowiada Animator Rady.
  6. 2.6. Protokół ostateczny podpisuje Przewodniczący Rady.
  7. 2.7. Protokół doręcza się członkom Rady, zaproszonym uczestnikom posiedzenia, liderom i członkom grup roboczych.
  8. 2.8. Oryginały protokołów z posiedzeń Rady przechowywane są w biurze Rady.

Rozdział 4. Zasady współpracy Rady z innymi podmiotami

 1. Rada może zawierać porozumienia o współpracy (w tym listy intencyjne) z innymi podmiotami działającymi w sektorze NUB i poza nim.
 2. Przyjęte zasady postępowania i dokumentowania zasad współpracy:
  1. 2.1. Porozumienia wymagają formy pisemnej;
  2. 2.2. W imieniu Rady porozumienia podpisuje Przewodniczący Rady, a w przypadku jego nieobecności, pierwszy z Wiceprzewodniczących lub Animator Rady.
 3. Rada nie posiada osobowości prawnej i nie podejmuje zobowiązań finansowych.

Rozdział 5. Postanowienia końcowe

 1. Bieżącą obsługę̨ prac Rady zapewnia Sekretariat Rady, prowadzony przez Syntea S.A.
 2. Sekretariat Rady m.in. gromadzi i przechowuje dokumentację z prac Rady oraz prowadzi listę̨ członków Rady.
 3. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się̨ odpowiednio ogólne przepisy prawa.
 4. Dokonywanie zmian w Regulaminie Rady może nastąpić w formie uchwały Plenarnego Posiedzenia Rady, zatwierdzanej następnie przez PARP.
 5. Projekt regulaminu podlega zatwierdzeniu przez PARP.
 6. Regulamin wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia przez Posiedzenie Plenarne Rady.
Skip to content