Menu Zamknij

IDEA

Celem konferencji jest wypracowanie praktycznych metod wdrażania kompetencji jutra niezbędnych w sektorze NUB, a także odpowiedź na pytania jakie kompetencje będą potrzebne za 10 lat oraz jak je kształtować we współpracy z jednostkami edukacji formalnej. Postaramy się także znaleźć odpowiedź  w jaki sposób rozwiązania państwowe w kształtowani polityki uczenia się przez całe życie mogą wesprzeć te procesy i z jakich środków mogą skorzystać przedsiębiorcy oraz jednostki edukacyjne, aby dokonać zmian w kształceniu zgodnie ze strategią Gospodarki 4.0.

PRELEGENCI

Piotr Fałek

Przewodniczący SRK NUB. Założyciel i Prezes Zarządu Syntea SA, inicjator współpracy biznesowej i kapitałowej z Aptech, jednej z największych na świecie firm przygotowujących kadry dla sektora BPO/SSC. Członek wielu organizacji i inicjatyw wspierających współpracę pomiędzy sektorem edukacji i rynkiem pracy m.in. Konwentu Wyższej Szkoły Europejskiej im. ks. Tischnera w Krakowie oraz Wojewódzkich Zespołów Koordynacyjnych wdrażania Zintegrowanej Strategii Umiejętności 2030.

Marek Dźwigaj

Prezes Zarządu Podlaskiej Fundacji Rozwoju Regionalnego w Białymstoku. Wyższe wykształcenie techniczne oraz studia podyplomowe dotyczące zarządzania finansami. Wieloletnie doświadczenie w kierowaniu oddziałem funduszu leasingowego. Ponad 20 letnie doświadczenie w doradztwie gospodarczym oraz w ocenach ryzyka inwestycyjnego w komitetach funduszy pożyczkowych. Pracował jako ekspert Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości i Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego, między innymi kierował grupą gospodarczą przy tworzeniu strategii rozwoju województwa. Od ponad 10 lat w zarządzie regionalnej instytucji otoczenia biznesu. W Fundacji przez ponad 15 lat kierował także departamentem odpowiedzialnym za wdrażanie funduszy EU, tj. za ocenę, monitorowanie i rozliczanie ponad 1000 projektów biznesowych, w tym w szczególności inwestycyjnych oraz związanych z B+R. Członek grup roboczych Regionalnych Strategii Innowacji oraz regionalnych komitetów monitorujących wdrażanie programów EU.

Edyta Migałka

Pierwsza Wiceprzewodnicząca SRK NUB, Dyrektor ds. komunikacji w Fundacji VCC, gdzie odpowiada między innymi za rozwój obszaru związanego z kwalifikacjami rynkowymi oraz współpracę z sektorem publicznym odpowiedzialnym za wdrażanie ZSK.

Magdalena Maksimowicz

Project Manager w Podlaskiej Fundacji Rozwoju Regionalnego. Od kilkunastu lat wdraża projekty o zasięgu międzynarodowym i przedsięwzięcia wspierające rozwój przedsiębiorstw oraz społeczności lokalnych, w tym w zakresie nowoczesnych technologii. Z wykształcenia socjolog, na innowacje patrzy przez pryzmat społeczny.

Jarosław Antychowicz

Od 2004 roku pełni funkcję CEO Infinity Group, firmy świadczącej usługi w obszarze Digital Transformation, która realizuje projekty z obszaru zaawansowanych rozwiązań technologicznych, wspierających komunikację z użytkownikami. Wielokrotnie powołany do pełnienia funkcji wymagających zaufania społecznego min. Wiceprezesa Wschodniego Sądu Arbitrażowego, Członka Rady Izby Przemysłowo-Handlowej, Członka Rady Gospodarczej przy Prezydencie Miasta Białegostoku, Członka Rady Gospodarczej przy wydziale Architektury Politechniki Białostockiej, Członka Rady Gospodarczej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku, eksperta ds. Smart City przy tworzeniu Strategii Rozwoju Miasta Białegostoku na lata 2021-2030. Absolwent Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie. Współwłaściciel Pijalni Czekolady Wedel w Białymstoku i w Warszawie.

Robert Strzelecki

CEO TenderHut S.A.. Absolwent Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych. Z branżą IT związany od ponad 15 lat, czego efektem jest udział w ponad 100 zrealizowanych projektach zarówno polskich, jak i międzynarodowych (Primark, iAlbatros, Commerzbank, DIMO Gestion). Projekty były realizowane zarówno dla sektora komercyjnego, jak i publicznego. Ma doświadczenie zarówno jako dostawca, jak i odbiorca usług oraz systemów informatycznych. Ta wiedza pozwala mu na pomoc, audyt i ocenę dotyczącą start-upów, projektów IT oraz innych przedsięwzięć biznesowych.

Artur Kosicki

Marszałek Województwa Podlaskiego. Doktor nauk prawnych, absolwent wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, trener, a także wykładowca. Obecnie pełni funkcję Marszałka Województwa Podlaskiego i zasiada w Radzie ds. Samorządu Terytorialnego przy Prezydencie RP oraz jest Przewodniczącym Komisji. ds. Polski Wschodniej przy Związku Województw RP.

Emilia Malinowska

Dyrektor Departamentu Innowacji i Przedsiębiorczości. Ekonomistka, absolwentka Wydziału Ekonomii i Zarządzania Uniwersytetu w Białymstoku oraz studiów Master of Business Administration. Od ponad 13 lat pracuje w Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego, aktualnie w obszarze wdrażania środków europejskich na rzecz B+R, innowacji i przedsiębiorczości.

Tomasz Cebeliński

Wicestarosta Powiatu Grajewskiego, nauczyciel dyplomowany, nauczyciel przedmiotów ekonomicznych; pasjonat rynku kapitałowego

Marcin Bobrowski

Dyrektor Zespołu Szkół Nr 2 im. 9. Pułku Strzelców Konnych w Grajewie, absolwent politechniki białostockiej – mgr inż. informatyk

Piotr Walczak

Przewodniczący Rady Fundacji Dual Education System, Dyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego Fundacji, dziennikarz, prowadzi własną działalność gospodarczą. Aktywnie angażuje się w promowanie dualnego systemu kształcenia na poziomie branżowym, uczestnicząc w pracach zespołów wypracowujących pożądane przez przedsiębiorców propozycje zmian w ustawodawstwie, dotyczące kształceniu zawodowego

dr Bartosz Sobotka

Animator SRK NUB, Dyrektor ds. Rozwoju w Syntea SA, zajmuje się tworzeniem modeli biznesowych dla sektora edukacji w krajach CEE oraz integracją rynku pracy z sektorem edukacji na poziomie szkolnictwa zawodowego oraz szkolnictwa wyższego.

AGENDA

09.45 – 10.00 Rejestracja uczestników
10.00 – 10.20 Uroczyste otwarcie konferencji – megatrendy, czas zmian, szanse i możliwości rozwoju Podlasia i Polski
Piotr Fałek – Przewodniczący Sektorowej Rady ds. Kompetencji Nowoczesne Usługi Biznesowe
10.20 – 10.35 Strategia rozwoju regionu pod kątem sektora nowoczesnych usług biznesowych
Artur Kosicki – Marszałek Województwa Podlaskiego
10.35 – 10.50 Wyzwania stawiane firmom branży NUB w procesie cyfryzacji gospodarki
Magdalena Maksimowicz – Manager projektu w Podlaskiej Fundacji Rozwoju Regionalnego
10.50 – 11.15 Prezentacja działań Sektorowej Rady ds. Kompetencji NUB
dr Bartosz Sobotka – Animator Sektorowej Rady ds. Kompetencji NUB
11.15 – 11.30 Przerwa kawowa
11.30 – 12.10 Panel: Kompetencje przyszłości w sektorze nowoczesnych usług biznesowych, a kształcenie w systemie oświaty w szkołach zawodowych i na uczelniach wyższych
Moderator – Edyta Migałka – I Wiceprzewodnicząca SRK NUB
Prelegenci:
  prof. dr hab. Marzanna Poniatowicz, Dziekan Wydziału Ekonomii i Finansów, Uniwersytet w Białymstoku
  Piotr Walczak, Fundacja Dual Education System
  Tomasz Cebeliński, Wicestarosta Grajewski
  Marcin Bobrowski, Dyrektor Zespołu Szkół Nr 2 im. 9. Pułku Strzelców Konnych w Grajewie
12.10 – 12.50 Panel: Współpraca samorządu i biznesu w kontekście cyfryzacji gospodarki
Moderator: dr Bartosz Sobotka – Animator SRK NUB
Prelegenci:
  Emilia Malinowska, Dyrektor Departamentu Innowacji i Przedsiębiorczości, UMWPD
  Marek Dźwigaj, Prezes Podlaskiej Fundacji Rozwoju Regionalnego
  Robert Strzelecki, Prezes Zarządu TenderHut
  Jarosław Antychowicz, Prezes Zarządu Infinity Group
12.50 – 13.00 Zakończenie stacjonarnej części spotkania i zaproszenie na warsztaty online
przedstawiciel Sektorowej Rady ds. Kompetencji NUB
13.30 – 14.15 ONLINE: Warsztat dla sektora edukacji – formy współpracy z sektorem NUB w celu budowania kadr dla nowoczesnych usług biznesowych
14.15 – 14.45 ONLINE: Warsztat dla przedsiębiorców – fundusze na kompetencje dla sektora NUB
14.45 – 15.30 ONLINE:ZSK jako narzędzie budowania kompetencji w sektorze NUB – warsztat
Skip to content