Menu Zamknij

IDEA

Celem konferencji jest wypracowanie praktycznych metod wdrażania kompetencji jutra niezbędnych w sektorze NUB, a także odpowiedź na pytania jakie kompetencje będą potrzebne za 10 lat oraz jak je kształtować we współpracy z jednostkami edukacji formalnej. Postaramy się także znaleźć odpowiedź  w jaki sposób rozwiązania państwowe w kształtowani polityki uczenia się przez całe życie mogą wesprzeć te procesy i z jakich środków mogą skorzystać przedsiębiorcy oraz jednostki edukacyjne, aby dokonać zmian w kształceniu zgodnie ze strategią Gospodarki 4.0.

PRELEGENCI

Piotr Fałek

Przewodniczący SRK NUB. Założyciel i Prezes Zarządu Syntea SA, inicjator współpracy biznesowej i kapitałowej z Aptech, jednej z największych na świecie firm przygotowujących kadry dla sektora BPO/SSC. Członek wielu organizacji i inicjatyw wspierających współpracę pomiędzy sektorem edukacji i rynkiem pracy m.in. Konwentu Wyższej Szkoły Europejskiej im. ks. Tischnera w Krakowie oraz Wojewódzkich Zespołów Koordynacyjnych wdrażania Zintegrowanej Strategii Umiejętności 2030.

Marek Dźwigaj

Prezes Zarządu Podlaskiej Fundacji Rozwoju Regionalnego w Białymstoku. Wyższe wykształcenie techniczne oraz studia podyplomowe dotyczące zarządzania finansami. Wieloletnie doświadczenie w kierowaniu oddziałem funduszu leasingowego. Ponad 20 letnie doświadczenie w doradztwie gospodarczym oraz w ocenach ryzyka inwestycyjnego w komitetach funduszy pożyczkowych. Pracował jako ekspert Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości i Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego, między innymi kierował grupą gospodarczą przy tworzeniu strategii rozwoju województwa. Od ponad 10 lat w zarządzie regionalnej instytucji otoczenia biznesu. W Fundacji przez ponad 15 lat kierował także departamentem odpowiedzialnym za wdrażanie funduszy EU, tj. za ocenę, monitorowanie i rozliczanie ponad 1000 projektów biznesowych, w tym w szczególności inwestycyjnych oraz związanych z B+R. Członek grup roboczych Regionalnych Strategii Innowacji oraz regionalnych komitetów monitorujących wdrażanie programów EU.

Edyta Migałka

Pierwsza Wiceprzewodnicząca SRK NUB, Dyrektor ds. komunikacji w Fundacji VCC, gdzie odpowiada między innymi za rozwój obszaru związanego z kwalifikacjami rynkowymi oraz współpracę z sektorem publicznym odpowiedzialnym za wdrażanie ZSK.

Magdalena Maksimowicz

Project Manager w Podlaskiej Fundacji Rozwoju Regionalnego. Od kilkunastu lat wdraża projekty o zasięgu międzynarodowym i przedsięwzięcia wspierające rozwój przedsiębiorstw oraz społeczności lokalnych, w tym w zakresie nowoczesnych technologii. Z wykształcenia socjolog, na innowacje patrzy przez pryzmat społeczny.

Jarosław Antychowicz

Od 2004 roku pełni funkcję CEO Infinity Group, firmy świadczącej usługi w obszarze Digital Transformation, która realizuje projekty z obszaru zaawansowanych rozwiązań technologicznych, wspierających komunikację z użytkownikami. Wielokrotnie powołany do pełnienia funkcji wymagających zaufania społecznego min. Wiceprezesa Wschodniego Sądu Arbitrażowego, Członka Rady Izby Przemysłowo-Handlowej, Członka Rady Gospodarczej przy Prezydencie Miasta Białegostoku, Członka Rady Gospodarczej przy wydziale Architektury Politechniki Białostockiej, Członka Rady Gospodarczej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku, eksperta ds. Smart City przy tworzeniu Strategii Rozwoju Miasta Białegostoku na lata 2021-2030. Absolwent Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie. Współwłaściciel Pijalni Czekolady Wedel w Białymstoku i w Warszawie.

Robert Strzelecki

CEO TenderHut S.A.. Absolwent Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych. Z branżą IT związany od ponad 15 lat, czego efektem jest udział w ponad 100 zrealizowanych projektach zarówno polskich, jak i międzynarodowych (Primark, iAlbatros, Commerzbank, DIMO Gestion). Projekty były realizowane zarówno dla sektora komercyjnego, jak i publicznego. Ma doświadczenie zarówno jako dostawca, jak i odbiorca usług oraz systemów informatycznych. Ta wiedza pozwala mu na pomoc, audyt i ocenę dotyczącą start-upów, projektów IT oraz innych przedsięwzięć biznesowych.

Artur Kosicki

Marszałek Województwa Podlaskiego. Doktor nauk prawnych, absolwent wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, trener, a także wykładowca. Obecnie pełni funkcję Marszałka Województwa Podlaskiego i zasiada w Radzie ds. Samorządu Terytorialnego przy Prezydencie RP oraz jest Przewodniczącym Komisji. ds. Polski Wschodniej przy Związku Województw RP.

Emilia Malinowska

Dyrektor Departamentu Innowacji i Przedsiębiorczości. Ekonomistka, absolwentka Wydziału Ekonomii i Zarządzania Uniwersytetu w Białymstoku oraz studiów Master of Business Administration. Od ponad 13 lat pracuje w Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego, aktualnie w obszarze wdrażania środków europejskich na rzecz B+R, innowacji i przedsiębiorczości.

Tomasz Cebeliński

Wicestarosta Powiatu Grajewskiego, nauczyciel dyplomowany, nauczyciel przedmiotów ekonomicznych; pasjonat rynku kapitałowego

Marcin Bobrowski

Dyrektor Zespołu Szkół Nr 2 im. 9. Pułku Strzelców Konnych w Grajewie, absolwent politechniki białostockiej – mgr inż. informatyk

Piotr Walczak

Przewodniczący Rady Fundacji Dual Education System, Dyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego Fundacji, dziennikarz, prowadzi własną działalność gospodarczą. Aktywnie angażuje się w promowanie dualnego systemu kształcenia na poziomie branżowym, uczestnicząc w pracach zespołów wypracowujących pożądane przez przedsiębiorców propozycje zmian w ustawodawstwie, dotyczące kształceniu zawodowego

dr Bartosz Sobotka

Animator SRK NUB, Dyrektor ds. Rozwoju w Syntea SA, zajmuje się tworzeniem modeli biznesowych dla sektora edukacji w krajach CEE oraz integracją rynku pracy z sektorem edukacji na poziomie szkolnictwa zawodowego oraz szkolnictwa wyższego.

AGENDA

09.45 – 10.00 Rejestracja uczestników
10.00 – 10.20 Uroczyste otwarcie konferencji – megatrendy, czas zmian, szanse i możliwości rozwoju Podlasia i Polski
Piotr Fałek – Przewodniczący Sektorowej Rady ds. Kompetencji Nowoczesne Usługi Biznesowe
10.20 – 10.35 Strategia rozwoju regionu pod kątem sektora nowoczesnych usług biznesowych
Artur Kosicki – Marszałek Województwa Podlaskiego
10.35 – 10.50 Wyzwania stawiane firmom branży NUB w procesie cyfryzacji gospodarki
Magdalena Maksimowicz – Manager projektu w Podlaskiej Fundacji Rozwoju Regionalnego
10.50 – 11.15 Prezentacja działań Sektorowej Rady ds. Kompetencji NUB
dr Bartosz Sobotka – Animator Sektorowej Rady ds. Kompetencji NUB
11.15 – 11.30 Przerwa kawowa
11.30 – 12.10 Panel: Kompetencje przyszłości w sektorze nowoczesnych usług biznesowych, a kształcenie w systemie oświaty w szkołach zawodowych i na uczelniach wyższych
Moderator – Edyta Migałka – I Wiceprzewodnicząca SRK NUB
Prelegenci:
  prof. dr hab. Marzanna Poniatowicz, Dziekan Wydziału Ekonomii i Finansów, Uniwersytet w Białymstoku
  Piotr Walczak, Fundacja Dual Education System
  Tomasz Cebeliński, Wicestarosta Grajewski
  Marcin Bobrowski, Dyrektor Zespołu Szkół Nr 2 im. 9. Pułku Strzelców Konnych w Grajewie
12.10 – 12.50 Panel: Współpraca samorządu i biznesu w kontekście cyfryzacji gospodarki
Moderator: dr Bartosz Sobotka – Animator SRK NUB
Prelegenci:
  Emilia Malinowska, Dyrektor Departamentu Innowacji i Przedsiębiorczości, UMWPD
  Marek Dźwigaj, Prezes Podlaskiej Fundacji Rozwoju Regionalnego
  Robert Strzelecki, Prezes Zarządu TenderHut
  Jarosław Antychowicz, Prezes Zarządu Infinity Group
12.50 – 13.00 Zakończenie stacjonarnej części spotkania i zaproszenie na warsztaty online
przedstawiciel Sektorowej Rady ds. Kompetencji NUB
13.30 – 14.15 ONLINE: Warsztat dla sektora edukacji – formy współpracy z sektorem NUB w celu budowania kadr dla nowoczesnych usług biznesowych
Monika Więckowska – Sektorowa Rada ds. Kompetencji NUB
Celem warsztatu jest wypracowanie skutecznych form współpracy pomiędzy edukacją a przedsiębiorstwami sektora nowoczesnych usług biznesowych. Podczas warsztatu uczestnicy dowiedzą się:
  • Jak przeprowadzić analizę potrzeb rynku pracy i jak w odpowiedzi na te potrzeby dostosować kształcenie w szkole?
  • Jak rozpocząć współpracę z przedsiębiorcą i skutecznie ją prowadzić?
  • Jakie formy może przyjmować współpraca szkół ponadpodstawowych i wyższych z biznesem?
  • Komu z sukcesem udało się wdrożyć taką współpracę? – success stories i best practices.
14.15 – 14.45 ONLINE: Warsztat dla przedsiębiorców – fundusze na kompetencje dla sektora NUB
Tomasz Lutowierski – Sektorowa Rada ds. Kompetencji NUB
Podczas warsztatów poruszana jest tematyka dofinansowań na rozwój kompetencji i kwalifikacji w sektorze NUB. Uczestnicy mają możliwość zapoznania się z najpopularniejszymi narzędziami i funduszami mającymi na celu finansowanie procesu uczenia się przez całe życie. Zaprezentowane zostaną działania skierowane bezpośrednio na rozwój kwalifikacji sektora NUB m.in. projektu „Rozwój kluczowych kompetencji kadr sektora nowoczesnych usług biznesowych” realizowany w ramach działania 2.21 „Poprawa zarządzania, rozwój kapitału ludzkiego oraz wsparcie procesów innowacyjnych przedsiębiorstw”.
14.45 – 15.30 ONLINE: ZSK jako narzędzie budowania kompetencji w sektorze NUB – warsztat
Anna Pluskota, Marciniak-Mierzejewski – Eksperci ZSK, Instytut Badań Edukacyjnych
Podczas warsztatu uczestnicy dowiedzą się czym jest Zintegrowany System Kwalifikacji (ZSK), jakie nowe sposoby potwierdzania kwalifikacji zostały uwzględnione w polityce edukacyjnej państwa, jakie korzyści niesie wykorzystanie ZSK w procesach rekrutacyjnych i onboardingu, a także dlaczego każdy z nas obywateli powinien korzystać z możliwości jakie daje potwierdzanie kwalifikacji zdobytych poza systemem oświaty i szkolnictwa wyższego.
Skip to content