Menu Zamknij

IDEA

Celem konferencji jest wypracowanie praktycznych metod wdrażania kompetencji jutra niezbędnych w sektorze NUB, a także odpowiedź na pytania jakie kompetencje będą potrzebne za 10 lat oraz jak je kształtować we współpracy z jednostkami edukacji formalnej. Postaramy się także znaleźć odpowiedź  w jaki sposób rozwiązania państwowe w kształtowani polityki uczenia się przez całe życie mogą wesprzeć te procesy i z jakich środków mogą skorzystać przedsiębiorcy oraz jednostki edukacyjne, aby dokonać zmian w kształceniu zgodnie ze strategią Gospodarki 4.0.

PRELEGENCI

Piotr Fałek

Przewodniczący SRK NUB. Założyciel i Prezes Zarządu Syntea SA, inicjator współpracy biznesowej i kapitałowej z Aptech, jednej z największych na świecie firm przygotowujących kadry dla sektora BPO/SSC. Członek wielu organizacji i inicjatyw wspierających współpracę pomiędzy sektorem edukacji i rynkiem pracy m.in. Konwentu Wyższej Szkoły Europejskiej im. ks. Tischnera w Krakowie oraz Wojewódzkich Zespołów Koordynacyjnych wdrażania Zintegrowanej Strategii Umiejętności 2030.

dr Mariusz Barczak

Doktor nauk ekonomicznych. Należy do młodego pokolenia pracowników nauki, niemniej posiada już znaczące osiągnięcia zarówno w zakresie działalności badawczej, twórczości naukowej jak również duże doświadczenie praktyczne zdobyte poza uczelnią, w tym w charakterze członka ogólnopolskich gremiów opiniodawczych w zakresie gospodarki turystycznej. Jest min. członkiem Sektorowej Rady ds. Kompetencji – Turystyka, powołanym w jej skład w 2015 roku przez Ministra Rozwoju.

Edyta Wiwatowska

Prezes Zarządu, Bydgoska Agencja Rozwoju Regionalnego Sp. z o.o.. Absolwentka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu na kierunku prawo oraz studiów podyplomowych z programowania rozwoju regionalnego i zarządzania projektami. Od 2000 r. związana z obsługą projektów inwestycyjnych i współpracą z przedsiębiorcami. W 2013 r. powierzono jej zadanie utworzenia Bydgoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego Sp. z o.o., odpowiedzialnej za promocję gospodarczą Bydgoszczy, wspieranie przedsiębiorczości i obsługę nowych projektów inwestycyjnych.

Radosław Ratajczak

Projektant produktów i usług w centrum których jest użytkownik i jego potrzeby. Ekspert design thinking. Twórca i były dyrektor Centrum Transferu Technologii przy Politechnice Bydgoskiej, absolwent programu Top 500 Innovators, stażu na Uniwersytecie Stanforda w Dolinie Krzemowej. Prezes Zarządu SHOPA Design & Strategy oraz organizator międzynarodowej konferencji na temat projektowania POLISHOPA.

Romuald Meyer

Dyrektor zarządzający Pomorskiej Grupy Konsultingowej SA z Bydgoszczy. Absolwent studiów ekonomicznych na Uniwersytecie Gdańskim, prezes Stowarzyszenia Absolwentów Wyższej Szkoły Handlu Morskiego w Sopocie, Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Sopocie i Wydziałów Ekonomicznych Uniwersytetu Gdańskiego. Pełnił kierownicze stanowiska w bankach komercyjnych. Autor wielu opracowań związanych z pozyskiwaniem funduszy z Unii Europejskiej oraz Programów strategicznych dla jednostek samorządu terytorialnego w zakresie energetyki, ochrony środowiska i prawa zamówień publicznych.

Iwona Andrzejewska

Starszy wizytator Wydziału Edukacji Ponadpodstawowej, Specjalnej i Placówek w Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy. Sprawuje nadzór pedagogiczny nad szkołami branżowymi w Bydgoszczy, jest koordynatorem do spraw młodocianych pracowników. Absolwentka geografii na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz przedsiębiorczości w Wyższej Szkole Zarządzania i Finansów w Bydgoszczy.

Joanna Gasek

Zastępca Dyrektora Działu Inwestycji Strefowych w Pomorskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej, Kierownik Oddziału w Toruniu. Od lat aktywnie działa na rzecz rozwoju regionalnego wspierając rozwój przedsiębiorczości m.in. poprzez wsparcie przedsiębiorców na każdym etapie realizacji ich projektów inwestycyjnych, w tym oferując pomoc o charakterze konsultacyjno-doradczym.

dr Krzysztof Matela

Doktor nauk społecznych, wykładowca akademicki. Od 30 lat zawodowo związany z rynkiem finansowym i inwestycyjnym. Ekspert w zakresie zarządzania strategicznego i przywództwa, a także szeroko rozumianego zarządzania finansami organizacji. Specjalizuje się w rozwiązywaniu krytycznych problemów dotyczących kierowania przedsiębiorstwami. Interesuje się również budowaniem wartości przedsiębiorstw. Doradca zarządów spółek i członek rad nadzorczych.

dr Bartosz Sobotka

Animator SRK NUB, Dyrektor ds. Rozwoju w Syntea SA, zajmuje się tworzeniem modeli biznesowych dla sektora edukacji w krajach CEE oraz integracją rynku pracy z sektorem edukacji na poziomie szkolnictwa zawodowego oraz szkolnictwa wyższego.

Edyta Migałka

Pierwsza Wiceprzewodnicząca SRK NUB, Dyrektor ds. komunikacji w Fundacji VCC, gdzie odpowiada między innymi za rozwój obszaru związanego z kwalifikacjami rynkowymi oraz współpracę z sektorem publicznym odpowiedzialnym za wdrażanie ZSK.

AGENDA

09.45 – 10.00 Rejestracja uczestników
10.00 – 10.20 Uroczyste otwarcie konferencji – megatrendy, czas zmian, szanse i możliwości rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego i Polski
Piotr Fałek – Przewodniczący Sektorowej Rady ds. Kompetencji Nowoczesne Usługi Biznesowe
Przedstawiciel władz wojewódzkich lub samorządowych
10.20 – 10.40 Sektor Nowoczesnych Usług dla Biznesu na przykładzie Bydgoszczy
Edyta Wiwatowska – Prezes Bydgoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego Sp. z o.o.
10.45 – 11.00 Sektor NUB, a kujawsko-pomorski rynek pracy
Łukasz Jaworski – Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy
11.00 – 11.20 Nowe kwalifikacje w Grudziądzu
Róża Alina Lewandowska – Wiceprezydent Grudziądza
11.20 – 11.35 Jak wygenerować zainteresowanie nauczycieli i uczniów projektowaniem i drukowaniem 3D?
Robert Preuss – Dyrektor Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy
11.35 – 11.50 Kompetencje jutra w szkołach kujawsko-pomorskiego
Iwona Andrzejewska – Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy
11.50 – 12.10 Przerwa kawowa
12.10 – 13.00 Panel: Współpraca edukacji i biznesu w kontekście rozwoju kompetencji jutra
Moderator – Piotr Fałek – Przewodniczący SRK NUB
Prelegenci:
  dr Mariusz Barczak – Dyrektor Instytutu Ekonomii, Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy
  przedstawiciel szkoły zawodowej / technikum ew. organu prowadzącego
  Joanna Gasek – Zastępca Dyrektora Działu Inwestycji Strefowych, Kierownik Oddziału w Toruniu, Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna
  Robert Wichłacz – Członek Zarządu Atos PGS oraz Atos R&D
  Radosław Ratajczak – CEO, SHOPA
  Romuald Meyer – Dyrektor Zarządzający, Pomorska Grupa Konsultingowa
  dr Krzysztof Matela – Strategie dla biznesu
13.00 – 13.10 Zakończenie stacjonarnej części spotkania i zaproszenie na warsztaty online
przedstawiciel Sektorowej Rady ds. Kompetencji NUB
13.30 – 14.15 ONLINE: Warsztat dla sektora edukacji – formy współpracy z sektorem NUB w celu budowania kadr dla nowoczesnych usług biznesowych
Monika Więckowska – Sektorowa Rada ds. Kompetencji NUB
Celem warsztatu jest wypracowanie skutecznych form współpracy pomiędzy edukacją a przedsiębiorstwami sektora nowoczesnych usług biznesowych. Podczas warsztatu uczestnicy dowiedzą się:
  • Jak przeprowadzić analizę potrzeb rynku pracy i jak w odpowiedzi na te potrzeby dostosować kształcenie w szkole?
  • Jak rozpocząć współpracę z przedsiębiorcą i skutecznie ją prowadzić?
  • Jakie formy może przyjmować współpraca szkół ponadpodstawowych i wyższych z biznesem?
  • Komu z sukcesem udało się wdrożyć taką współpracę? – success stories i best practices.
14.15 – 14.45 ONLINE: Warsztat dla przedsiębiorców – fundusze na kompetencje dla sektora NUB
Tomasz Lutowierski – Sektorowa Rada ds. Kompetencji NUB
Podczas warsztatów poruszana jest tematyka dofinansowań na rozwój kompetencji i kwalifikacji w sektorze NUB. Uczestnicy mają możliwość zapoznania się z najpopularniejszymi narzędziami i funduszami mającymi na celu finansowanie procesu uczenia się przez całe życie. Zaprezentowane zostaną działania skierowane bezpośrednio na rozwój kwalifikacji sektora NUB m.in. projektu „Rozwój kluczowych kompetencji kadr sektora nowoczesnych usług biznesowych” realizowany w ramach działania 2.21 „Poprawa zarządzania, rozwój kapitału ludzkiego oraz wsparcie procesów innowacyjnych przedsiębiorstw”.
14.45 – 15.30 ONLINE: ZSK jako narzędzie budowania kompetencji w sektorze NUB – warsztat
Anna Pluskota, Marciniak-Mierzejewski – Eksperci ZSK, Instytut Badań Edukacyjnych
Podczas warsztatu uczestnicy dowiedzą się czym jest Zintegrowany System Kwalifikacji (ZSK), jakie nowe sposoby potwierdzania kwalifikacji zostały uwzględnione w polityce edukacyjnej państwa, jakie korzyści niesie wykorzystanie ZSK w procesach rekrutacyjnych i onboardingu, a także dlaczego każdy z nas obywateli powinien korzystać z możliwości jakie daje potwierdzanie kwalifikacji zdobytych poza systemem oświaty i szkolnictwa wyższego.
Skip to content