Menu Zamknij

IDEA

Celem konferencji jest wypracowanie praktycznych metod wdrażania kompetencji jutra niezbędnych w sektorze NUB, a także odpowiedź na pytania jakie kompetencje będą potrzebne za 10 lat oraz jak je kształtować we współpracy z jednostkami edukacji formalnej. Postaramy się także znaleźć odpowiedź  w jaki sposób rozwiązania państwowe w kształtowani polityki uczenia się przez całe życie mogą wesprzeć te procesy i z jakich środków mogą skorzystać przedsiębiorcy oraz jednostki edukacyjne, aby dokonać zmian w kształceniu zgodnie ze strategią Gospodarki 4.0.

PRELEGENCI

Piotr Fałek

Przewodniczący SRK NUB. Założyciel i Prezes Zarządu Syntea SA, inicjator współpracy biznesowej i kapitałowej z Aptech, jednej z największych na świecie firm przygotowujących kadry dla sektora BPO/SSC. Członek wielu organizacji i inicjatyw wspierających współpracę pomiędzy sektorem edukacji i rynkiem pracy m.in. Konwentu Wyższej Szkoły Europejskiej im. ks. Tischnera w Krakowie oraz Wojewódzkich Zespołów Koordynacyjnych wdrażania Zintegrowanej Strategii Umiejętności 2030.

dr inż. Gabriela Konopka-Cupiał

Absolwentka Politechniki Wrocławskiej, Dyrektorka Centrum Transferu Technologii CITTRU, jednostki Uniwersytetu Jagiellońskiego odpowiedzialnej za współpracę z biznesem, w tym transfer wiedzy i technolog, sprzedaż usług badawczych i ochronę prawną wyników działalności naukowej. Jest osobą współodpowiedzialną za kreowanie polityki uczelni w tym zakresie. Jest współzałożycielem ogólnopolskiego Porozumienia Akademickich Centrów Transferu Technologii (PACTT), zrzeszającego obecnie ponad 80 jednostek naukowych, w którym pełniła rolę członka pierwszej rady koordynacyjnej. Jest laureatem ministerialnego programu Brokerzy Innowacji, a także członkiem ASTP – europejskiego stowarzyszenia osób zajmujących się transferem technologii.  Od 2020 r. pełni rolę koordynatora „Knowledge Transfer Gate” w Programie Strategicznym Inicjatywa Doskonałości w Uniwersytecie Jagiellońskim. Jako ekspertka regularnie prowadzi szkolenia związane z transferem technologii i przedsiębiorczością akademicką.

Agata Anacik-Kryza

Doktor nauk społecznych w zakresie socjologii (obrona pracy doktorskiej w 2013r., Uniwersytet Jagielloński), socjolożka i antropolożka kultury, badaczka społeczna, trenerka (studia podyplomowe „Coach i trener – partner w biznesie” w Wyższej Szkole Europejskiej). Od ponad 10 lat współpracuje z WSE przy koordynacji i realizacji projektów badawczych i szkoleniowych, od 2013r.adiunkt a od 2019r.prodziekan ds. kierunku Zarządzanie Strategiczne w WSE.

Piotr Biskupski

Lider technologiczny wspierający zaangażowanie klientów biznesowych i akademickich w program obliczeń kwantowych IBM Quantum. Odpowiedzialny za organizację, opracowanie materiałów umożliwiających oraz szkolenie klientów w zakresie programowania Qiskit, podstaw obliczeń kwantowych oraz informowanie o wartości programu IBM Q dla badań i rozwoju. Zawodowo analityk bezpieczeństwa, od wielu lat zawodowo odpowiedzialny za wsparcie techniczne i projektowanie systemów wykrywania przestępstw wykorzystywanych przez organy ścigania, obronę, wywiad i grupy sektora prywatnego. Obecnie odpowiedzialny również za rozwój bezpiecznych środowisk chmurowych w nowym zespole IBM Client Engineering.

Joanna Krzemińska

Od ponad 7 lat zawodowo związana z ASPIRE, organizacją reprezentującą firmy z branży usług wspólnych, biznesowych i usług IT w Krakowie. ASPIRE powstało w 2009 r. i miało kluczowy wpływ na rozwój tego sektora w mieście. W efekcie dzisiaj Kraków jest na wysokim miejscu miast w Europie i na świecie w lokacji centrów usług biznesowych. Pracuje w nich już ponad 100 000 osób.

Edyta Migałka

Pierwsza Wiceprzewodnicząca SRK NUB, Dyrektor ds. komunikacji w Fundacji VCC, gdzie odpowiada między innymi za rozwój obszaru związanego z kwalifikacjami rynkowymi oraz współpracę z sektorem publicznym odpowiedzialnym za wdrażanie ZSK.

dr Bartosz Sobotka

Animator SRK NUB, Dyrektor ds. Rozwoju w Syntea SA, zajmuje się tworzeniem modeli biznesowych dla sektora edukacji w krajach CEE oraz integracją rynku pracy z sektorem edukacji na poziomie szkolnictwa zawodowego oraz szkolnictwa wyższego.

AGENDA

09.45 – 10.00 Rejestracja uczestników
10.00 – 10.30 Uroczyste otwarcie konferencji – megatrendy, czas zmian, szanse i możliwości rozwoju województwa małopolskiego i Polski
Jan Gąsienica-Walczak – Pełnomocnik Marszałka Województwa Małopolskiego ds. związanych z Rynkiem Pracy
Piotr Fałek – Przewodniczący Sektorowej Rady ds. Kompetencji Nowoczesne Usługi Biznesowe
10.30 – 10.50 Oferta regionu dla sektora nowoczesnych usług biznesowych
Karolina Rzepecka – Centrum Business in Małopolska
10.50 – 11.10 Sektor NUB, a małopolski rynek pracy
Adam Biernat – Kierownik Zespołu Badań, Analiz i Programowania Rynku Pracy, Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie
11.10 – 11.30 Prezentacja działań Sektorowej Rady ds. Kompetencji NUB
dr Bartosz Sobotka – Animator Sektorowej Rady ds. Kompetencji NUB
11.40 – 12.00 Przerwa kawowa
12.00 – 12.30 Panel: Kompetencje przyszłości w sektorze nowoczesnych usług biznesowych, a kształcenie w systemie oświaty w szkołach zawodowych i na uczelniach wyższych
Moderator – Edyta Migałka – I Wiceprzewodnicząca SRK NUB
Prelegenci:
  Anna Diawoł-Sitko – Główny Specjalista, Zespół ds. Rozwoju Kształcenia Zawodowego, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Departament Edukacji
  dr Agata Anacik-Kryza – Dziekan Kolegium Nauk Społecznych i Humanistycznych, Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera
  dr inż. Gabriela Konopka-Cupiał – Dyrektorka Centrum Transferu Technologii CITTRU Uniwersytet Jagielloński
  Gabriel Buczak – uczeń Zespołu Szkół Techniczno – Zawodowych im. M. Rataja w Tomaszowie Lubelskim
  dr Krzysztof Waśniewski – Zastępca Kierownika Działu Badań Naukowych i Rozwoju Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza – Modrzewskiego
12.20 – 12.50 Panel: Współpraca samorządu i biznesu w kontekście rozwoju kompetencji jutra
Moderator: dr Bartosz Sobotka – Animator SRK NUB
Prelegenci:
  Joanna Krzemińska – Deputy Director, ASPIRE
  Piotr Kawęcki – Head of Delivery, Billenium SA
  dr Piotr Biskupski – IBM Client Engineering – IBM Security, IBM Quantum Distinguished Ambassador
  Edyta Izabela Gluszek – Head of Financed Shared Services, Capita
12.50 – 13.00 Zakończenie stacjonarnej części spotkania i zaproszenie na warsztaty online
przedstawiciel Sektorowej Rady ds. Kompetencji NUB
13.30 – 14.15 ONLINE: Warsztat dla sektora edukacji – formy współpracy z sektorem NUB w celu budowania kadr dla nowoczesnych usług biznesowych
Monika Więckowska – Sektorowa Rada ds. Kompetencji NUB
Celem warsztatu jest wypracowanie skutecznych form współpracy pomiędzy edukacją a przedsiębiorstwami sektora nowoczesnych usług biznesowych. Podczas warsztatu uczestnicy dowiedzą się:
  • Jak przeprowadzić analizę potrzeb rynku pracy i jak w odpowiedzi na te potrzeby dostosować kształcenie w szkole?
  • Jak rozpocząć współpracę z przedsiębiorcą i skutecznie ją prowadzić?
  • Jakie formy może przyjmować współpraca szkół ponadpodstawowych i wyższych z biznesem?
  • Komu z sukcesem udało się wdrożyć taką współpracę? – success stories i best practices.
14.15 – 14.45 ONLINE: Warsztat dla przedsiębiorców – fundusze na kompetencje dla sektora NUB
Tomasz Lutowierski – Sektorowa Rada ds. Kompetencji NUB
Podczas warsztatów poruszana jest tematyka dofinansowań na rozwój kompetencji i kwalifikacji w sektorze NUB. Uczestnicy mają możliwość zapoznania się z najpopularniejszymi narzędziami i funduszami mającymi na celu finansowanie procesu uczenia się przez całe życie. Zaprezentowane zostaną działania skierowane bezpośrednio na rozwój kwalifikacji sektora NUB m.in. projektu „Rozwój kluczowych kompetencji kadr sektora nowoczesnych usług biznesowych” realizowany w ramach działania 2.21 „Poprawa zarządzania, rozwój kapitału ludzkiego oraz wsparcie procesów innowacyjnych przedsiębiorstw”.
14.45 – 15.30 ONLINE: ZSK jako narzędzie budowania kompetencji w sektorze NUB – warsztat
Anna Pluskota, Marciniak-Mierzejewski – Eksperci ZSK, Instytut Badań Edukacyjnych
Podczas warsztatu uczestnicy dowiedzą się czym jest Zintegrowany System Kwalifikacji (ZSK), jakie nowe sposoby potwierdzania kwalifikacji zostały uwzględnione w polityce edukacyjnej państwa, jakie korzyści niesie wykorzystanie ZSK w procesach rekrutacyjnych i onboardingu, a także dlaczego każdy z nas obywateli powinien korzystać z możliwości jakie daje potwierdzanie kwalifikacji zdobytych poza systemem oświaty i szkolnictwa wyższego.
Skip to content