Menu Zamknij

SRK NUB promuje w regionach kompetencje przyszłości

Przedstawiciele SRK NUB zrealizowali cykl działań promujących zdobywanie kompetencji pożądanych w sektorze NUB z uwzględnieniem kwalifikacji rynkowych opartych o Zintegrowany System Kwalifikacji (ZSK).

W ramach ogólnokrajowej akcji, przekazaliśmy szczegółowe materiały merytoryczne oraz odbyliśmy szereg spotkań we wszystkich regionach, w tym w Urzędach Marszałkowskich, Wojewódzkich Urzędach Pracy, Kuratoriach Oświaty i Agencjach Rozwoju Regionalnego. Działania mają charakter długofalowy, a ich celem jest optymalizacja przygotowywania kadr dla sektora NUB poprzez zaangażowanie pracodawców sektora i podmiotów edukacyjnych we współpracę z instytucjami regionalnymi, a także zachęcanie uczniów, studentów i osoby przekwalifikowujące się do zdobycia kwalifikacji rynkowych dostępnych w ZSK.

Zobacz także relację ze spotkania w Urzędzie Marszałkowskim w Kielcach

SRK NUB promotes the competences of the future in the regions

Representatives of SRK NUB carried out a series of actions promoting acquisition of competencies desired in the NUB sector with consideration of market qualifications based on the Integrated Qualification System (ZSK).

In the framework of the nationwide action, we provided detailed substantive materials and held a series of meetings in all regions, including Marshal Offices, Provincial Labour Offices, Education Superintendents and Regional Development Agencies. The activities are long-term and aim to optimize the preparation of human resources for the NUB sector by involving employers in the sector and educational entities in cooperation with regional institutions, as well as encouraging pupils, students and retrainees to obtain marketable qualifications available in the ZSK.

Skip to content