Menu Zamknij

W imieniu SRKNUB serdecznie zapraszamy na:

Warsztat dla studentów
Uniwersytetu w Białymstoku

na temat sektora usług biznesowych

w ramach projektu „Sektorowa Rada ds. Kompetencji Nowoczesnych Usług Biznesowych”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie: 2.12 Zwiększenie wiedzy o potrzebach kwalifikacyjno-zawodowych

Miejsce: Białystok, ul. Warszawska 63, Sala 317

Data: 13.04.2022, godz. 11:30

Program merytoryczny warsztatu obejmuje m.in. następujące zagadnienia:

  • informacje o sektorze nowoczesnych usług biznesowych w Polsce i jego rozwoju; IBM, Google, HP – jako miejsca pracy;
  • case study – jak wygląda praca w sektorze z perspektywy specjalnego gościa z Channel Advisor London (firma notowana na giełdzie w Nowym Jorku);
  • informacje na temat Sektorowej Rady ds. Kompetencji w sektorze nowoczesnych usług biznesowych;
  • informacje na temat kompetencji pożądanych przez firmy z sektora – jakie kompetencje zagwarantują superatrakcyjną pracę;
  • perspektywy kariery zawodowej w sektorze nowoczesnych usług dla biznesu;

Podczas warsztatu planujemy użycie narzędzi coachingowych wykorzystywanych w sektorze w celu podniesienia kompetencji kognitywnych uczestników warsztatu.

W warsztacie wezmą udział m.in.:

Natalia Fałek – strategy client manager w Channel Advisor, Londyn (NYSE: ECOM), absolwentka University of Westminister w Londynie i Donghua University w Szanghaju, ekspertka w obszarze digital marketing pracuje na rzecz wielu korporacji międzynarodowych optymalizując procesy biznesowe.

Invitation to the workshop

On behalf of SRKNUB, you are cordially invited to:

Workshop for the University of Bialystok students about the business services sector as a part of the project „Sectoral Competence Council for Modern Business Services”, implemented under the Operational Programme Knowledge Education Development, Priority Axis II. Effective public policies for labor market, economy and education, Measure: 2.12 Increasing knowledge about professional and qualification needs

Location: ul. Warszawska 63, Białystok, Sala 317

Date: 13.04.2022, 11:30

The substantive program of the workshop includes, among others, the following issues:

  • information about the modern business services sector in Poland and its development; IBM, Google, HP – as places to work;
  • Case study – what working in the sector looks like from the perspective of a special guest from Channel Advisor London (a company listed on the New York Stock Exchange);
  • information on the Sector Council for Competencies in the modern business services sector;
  • information about the competencies desired by companies in the sector – what competencies will guarantee a super attractive job;
  • career prospects in the modern business services sector;

During the workshop we plan to use coaching tools used in the sector in order to increase the cognitive competence of workshop participants.

The workshop will be attended by, among others:

Natalia Fałek – strategy client manager at Channel Advisor, London (NYSE: ECOM), graduate of University of Westminister in London and Donghua University in Shanghai, expert in digital marketing works for many multinational corporations optimizing business processes.

Skip to content